Make your own free website on Tripod.com
Logo PTE

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział Śląski


underconstr.gif (771 bytes) 

Do góry

 

Zaproszenie do współpracy

W związku z konstytuowaniem się Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Rak tarczycy 2000” serdecznie zapraszam wszystkie koleżanki i kolegów, którzy chcieliby nam pomóc w organizacji zjazdu. Zgłoszenia proszę kierować na adres dr Elżbiety Gubały (adres tutaj)

Barbara Jarząb

Polskie czasopisma medyczne w rankingu KBN

Przedstawiamy Państwu ranking polskich czasopism medycznych, opracowany przez Komitet Badań Naukowych. Wybraliśmy z niego te pozycje, które mogą zainteresować  endokrynologów. Czasopisma indeksowane w Current Contents wyróżniono pogrubioną czcionką, dla każdego w nawiasie podano jego Impact Factor (wyłącznie dla czasopism indeksowanych) oraz ocenę punktową wg KBN.

bullet

·  Journal of Physiology and Pharmacology (1,114/24)

bullet

·  Acta Biochimica Polonica (0,477/8)

bullet

·  Polish Journal of Pharmacology (0,329/8)

bullet

·  Wiadomości Lekarskie (7)

bullet

·  Polski Merkuriusz Lekarski (7)

bullet

·  Medical Science Monitor (5)

bullet

·  Polish Journal of Pathology (5)

bullet

·  Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (5)

bullet

·  Materia Medica Polona (5)

bullet

·  Journal of Applied Genetics (5)

bullet

·  Przegląd Lekarski (5)

bullet

·  Pneumonologia i Alergologia Polska (5)

bullet

·  Ginekologia Polska (5)

bullet

·  Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (5)

bullet

·  Medycyna Wieku Rozwojowego (4)

bullet

·  Annals of Diagnostic Pediatric Pathology (4)

bullet

·  Diabetologia Polska (4)

bullet

·  Pediatria Polska (4)

bullet

·  Ultrasonografia (4)

bullet

·  Polski Przegląd Chirurgiczny (3)

bullet

·  Nowotwory (3)

bullet

·  Nuclear Medicine Review (3)

bullet

·  Endokrynologia Polska (3)

bullet

·  Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego (3)

bullet

·  Nadciśnienie Tętnicze (3)

bullet

·  Reports of Practical Oncology (2)

bullet

·  Przegląd Pediatryczny (2)

bullet

·  Central European Journal of Immunology (2)

bullet

·  Nefrologia i Dializoterapia Polska (2)

bullet

·  Polski Przegląd Radiologii (2)

bullet

·  Przegląd Anatomiczny (2)

bullet

·  Chirurgia Polska (2)

bullet

·  Problemy Medycyny Nuklearnej (1)

bullet

·  Annales Academiae Medicae Silesiensis (1)

bullet

·  Acta Sexuologica (0,5)

10 stycznia 2000

Wróć do początku

Sprawozdanie finansowe z kadencji 1996-1999, zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną

Sumy do dyspozycji w Banku                       880, 00

Sumy do dyspozycji w Kasie                           27,  95

Razem  w dniu 31. 12. 1996                           907, 95

1997

Przychody:

1. Darowizny z firm farmaceutycznych 3 100, 00

2. Dochody własne z tytułu zebranych składek oraz prenumeraty „Endokrynologii Polskiej”        5 919, 00

3. Inne np. oprocentowanie lokat                211, 48

Razem:                                                             9 230, 48

 

Wydatki:

1. Zakup znaczków                                        1 104, 60

2. Składki członkowskie przekazane do ZG PTE oraz prenumerata                                        3 950, 82

3. Wypłacone umowy zlecenia oraz odprowadzony podatek                                                             1 205, 58

4. Delegacje służbowe                                      126, 04

5. Edycja Biuletynu                                        428, 30

6. Inne koszty                                                    231, 44

Razem:                                                            7 046, 78

 

Sumy do dyspozycji w Banku    w dn. 31. 12. 97 1 751, 76

Sumy do dyspozycji w Kasie      w dn. 31. 12.97  1 339, 89

 O g ó ł e m                                                    3 091, 65

 

1998

Przychody:

1. Sponsoring firm farmaceutycznych  4 600, 00

2. Dochody własne z tytułu zebranych składek członkowskich oraz prenumerata            5 306, 50

3. Inne – np. odsetki z tytułu lokat             160, 12

Razem:                                                           10 066, 62

 

Wydatki:

1. Zakup znaczków                                         1280, 25

2. Składki członkowskie przekazane do ZG PTE oraz prenumerata „Endokrynologii Polskiej”        3 905, 38

3. Umowy-zlecenia oraz odprowadzony podatek   1 440, 00

4. Delegacje służbowe                                     289, 26

5. Edycja Biuletynu                                        120, 00

6. Inne koszty                                                    397, 22

Razem:                                                              7 432, 11

 

Sumy do dyspozycji w Banku w dniu  31. 12. 98    2 931, 88

Sumy do dyspozycji w Kasie w dniu   31. 12. 98    2 794, 28

 O g ó ł e m:                                                    5 726, 16

 

1999

Przychody:

1.  Sponsoring firm                                        5 000,00

2. Sponsorzy otwarcia Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej          5 400.00

3. Dochody własne z tytułu zebranych składek członkowskich oraz prenumeratata         5 950,00

4. Inne – np. odsetki z tytułu lokat             189, 60

Razem przychody                                       16 539, 60

 

Wydatki:

1.  Zakup znaczków                                        1 710, 15

2. Składki członkowskie przekazane do ZG PTE prenumerata  „Endokrynologii Polskiej” 5 107, 15

3. Umowy zlecenia oraz odprowadzony podatek   6 466, 80

4. Wydatki związane z otwarciem Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej                                                2 252, 84

5.  Edycja Biuletynu                                    3 072, 61

6.  Inne koszty (np. prowadzenie rachunku , delegacje)                                                            641, 17

Razem :                                                          19 250, 72

 

Sumy do dyspozycji w Kasie                                 199, 47

Sumy do dyspozycji w Banku                    2 815, 57

 

Ogółem sumy do dyspozycji  w dn. 3. 11. 99 r.      3 015, 04

 

Wydatki planowane:

- organizacja zebrania w dniu 10. 12. 1999 r.      1 015,00

10 stycznia 2000

Wróć do początku

III Dzień Andrologii

Krajowe Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii w Łodzi i Polskie Towarzystwo Andrologiczne organizują cykl wykładów w ramach III Dnia Andrologii. Odbędzie się ono 15 stycznia w Łodzi. W programie:

prof. Zbigniew Lew-Starowicz: Zaburzenia czynności płciowych u mężczyzn

doc. Leszek Bablok: Endokrynologia starzenia się u mężczyzn

prof. Sławomir Wołczyński: Powodzenie leczenia zachowaczego a techniki wspomaganego rozrodu w niepłodności

prof. Krzysztof Kula: Estrogeny w perspektywie Kliniki Andrologii

Kontakt: tel. (42) 6330705, fax (42) 6330705, e-mail: andkk@psk2.am.lodz.pl  

15 grudnia 1999

Wróć do początku

Nowy Zarząd Oddziału Śląskiego PTE

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Śląskiego powołano nowy zarząd oddziału. Oto jego skład:

Przewodnicząca: 
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Teresa Gasińska
dr hab. n. med. Barbara Jarząb
dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła
dr n. med. Zbigniew Mucha

20 listopada 1999

Wróć do początku

Nowy Zarząd Główny PTE

Na zjeździe w Mikołajkach powołano nowy zarząd główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. W jego skład wchodzą:

prezes: prof. dr hab. Ida Kinalska

wiceprezes: prof. dr hab. Andrzej Milewicz

prof. dr hab. Andrzej Lewiński

prof. dr hab. Stefan Zgliczyński

prof. dr hab. Jerzy Sowiński

prof. dr hab. Krzysztof Kula

dr hab. Barbara Jarząb

sekretarz: dr hab. Małgorzata Szelachowska

skarbnik: dr Jolanta Topolska

 

Komisja Rewizyjna:

przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Anna Kasperlik-Załuska

prof. dr hab. Jolanta Kunert-Radek

prof. dr hab. Barbara Czarnocka

prof. dr hab. Ewa Bar-Andziak

dr Krzysztof Sworczak

20 listopada 1999

Wróć do początku

Sprawozdanie z działalności oddziału śląskiego PTE w kadencji 1996-1999

Z początkiem kadencji Oddział Śląski PTE liczył 182 członków, obecnie zrzesza 164. W czasie posiedzeń Zarządu przyjęto 62 nowych członków, skreślono 60 członków, w tym 56 osób, które zrezygnowały z udziału w pracach Towarzystwa i nie płaciły składek. Na zebraniu Zarządu w dniu 19.10.1999 r. rozpatrzono skreślenie kolejnych 42 osób, które nie zapłaciły składek członkowskich w 1997 lub 1998 roku i zdecydowano o ich skreśleniu jeśli brakujące składki nie zostaną uzupełnione do 01.11. br. Czterech członków naszego Oddziału zmarło w ostatniej kadencji.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Oddziału PTE. W związku z rezygnacją dr Ewy Widali z funkcji skarbnika, do Zarządu Oddziału powołano dr Jana Krupeja, który przejął tę funkcję. Przedwczesna śmierć dr Krupeja, stworzyła konieczność powołania kolejnego skarbnika, którym została dr Beata Jurecka – Tuleja.

W związku z istniejącym w statucie PTE rozróżnieniem między członkami rzeczywistymi (którymi mogą być tylko ci członkowie, którzy prowadzą aktywną pracę naukową w zakresie endokrynologii i opublikowali co najmniej 2 artykuły naukowe), a członkami nadzwyczajnymi, Zarząd Oddziału przedstawił odpowiedni wniosek do Zarządu Głównego PTE (listę członków rzeczywistych publikujemy na stronie 10).

Na posiedzeniach Zarządu omawiano także sprawy bieżące, przede wszystkim związane ze specjalizacjami z endokrynologii. Zaproponowano kliniki, które uprawnione były do prowadzenia staży specjalizacyjnych oraz opiniowano wnioski o dopuszczenie do egzaminu specjalizacyjnego.

Znaczną pozycję w pracy Zarządu stanowiło wydawanie Biuletynu.

Do kwietnia 1997 roku Biuletyn był redagowany w składzie: B. Jarząb, M. Rutkiewicz-Posz, Z. Mucha, E. Widala. W okresie późniejszym redakcję Biuletynu prowadził zespół w składzie: B. Jarząb, E. Gubała, M. Jarząb, Z. Wygoda.

Ogółem w kadencji 1996-99 wydano osiem numerów Biuletynu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

W październiku 1998 r uruchomiono witrynę internetową Oddziału Śląskiego PTE. Adres: http://pteslask.tripod.com/ 

Obecnie witryna zawiera Biuletyn Oddziału Śląskiego, listę jednostek endokrynologicznych na Śląsku, informacje o zjazdach i konferencjach, ogłoszenia dla członków PTE, spis odnośników do innych witryn endokrynologicznych oraz informacje o nowościach wydawniczych.

Przeprowadzono także ankietę wśród członków Oddziału dla oceny zabezpieczenia świadczeń specjalistycznych z zakresu endokrynologii na naszym terenie i dalszych potrzeb w tym zakresie.

Na zebraniu w dniu 19.10. 1999 r. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe z minionej kadencji, które przedstawił do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej. Skrót tego sprawozdania publikujemy na następnej stronie.

W kadencji 1996 -1999 zorganizowano dwa spotkania Komitetu Referencyjnego ds. Epidemiologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Tarczycy, oraz dwie konferencje ogólnopolskie i trzy regionalne. Odbyło się 17 zebrań oddziału.

3 listopada 1999

Wróć do początku

Zebrania oddziału śląskiego w minionej kadencji

I. Konferencje i szkolenia ogólnopolskie :

Kurs Szkoleniowy : „Patogeneza, rozpoznanie i leczenie raka tarczycy

Ustroń - Zawodzie  18-21.01.1998 r. 
    100 uczestników oraz 22 wykładowców
     Kurs zorganizowany przy współpracy z firmą Glaxo - Wellcome     
     Wydano materiały szkoleniowe oraz zorganizowano test wstępny i końcowy.

 

Spotkanie Komitetu Referencyjnego ds. Epidemiologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Tarczycy  -  Gliwice 20.11.1998 r.
125 uczestników
Spotkanie zorganizowane przy współpracy firm Glaxo – Wellcome  i Nobipharm

 

Spotkanie Komitetu Referencyjnego ds. Epidemiologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Tarczycy - Gliwice 14.05.1999 r.

91 uczestników
Konferencja naukowo- szkoleniowa
pt. „Postępy w diagnostyce i leczeniu raka tarczycy „

Wydano materiały szkoleniowe przy wsparciu finansowym firmy Glaxo-Wellcome

 

II. Konferencje regionalne:

§          Seminarium  Szkoleniowe : Postępy diagnostyki chorób tarczycy
Centrum Onkologii, Instytut  Gliwice - 15.01.1997 r.

 

§          Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe –– Dom Lekarza Katowice – 10. 05.1997 r

 

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE NIEPŁODNOŚCI W ZABURZENIACH CZYNNOŚCI UKŁADU PODWZGÓRZOW0 – PRZESADKOWEGO : rezonans magnetyczny, oktreoskan, norprolac i analogi somatostatyny –
dr n.med. Wojciech Zgliczyński


GUZY PRZYSADKI: prolaktynoma, akromegalia, choroba Cushinga i guzy mieszane - Prof. dr hab. Stefan Zgliczyński

 

Prezentacja leków firmy Novartis – lek. med. Halina Nawrocka

     Sympozjum zorganizowane przy współudziale firmy Novartis

 

 

Konferencja Szkoleniowa Niedoboru jodu i model profilaktyki jodowej w województwie katowickim  - Dom Lekarza, Katowice - 03.03.1997r.

 

Szkolenie obejmowało następujące tematy:

 

1 Aktualny stan niedoboru jodu i podstawy profilaktyki jodowej  w Polsce – Prof. dr hab. Z. Szybiński

2. Postawy molekularne profilaktyki jodowej podstawowej
    oraz w wypadku awarii nuklearnej – Doc. dr hab. B. Jarząb
3. Współczesny model leczenia wola prostego w warunkach endemii
    i niedoboru jodu - Prof. dr hab. E. Tendera

4. Zasady postępowania wspomagającego podaż jodu u kobiety w ciąży i wczesnych okresów życia noworodka - Doc. dr hab. B. Jarząb
Szkolenie zorganizowane przez Śląski Oddział PTE wraz z Kolegium Medycyny Rodzinnej przy pomocy firmy Merck

§          Sympozjum Szkoleniowe - Dom Lekarza - Katowice - 09. 03.1999

Zebranie zorganizowane przez Śląski Oddział PTE wraz z  Polskim Towarzystwem Ginekologicznym

1. Zastosowanie metod diagnostyki  genetycznej w praktyce klinicznej -
   doc. dr n. med. Barbara Jarząb – Centrum Onkologii, Instytut Gliwice

2. Diagnostyka prenatalna w Zakładzie Genetyki Medycznej CZD –
    dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska – Walasek
    Zakład Genetyki Medycznej Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”

3. Wrodzony przerost nadnerczy: diagnostyka i leczenie prenatalne –

    dr n. med. Maria Ginalska- Malinowska Klinika Endokrynologii 
  - Instytut „ Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”

 

III. Zebrania naukowe Śląskiego Oddziału PTE:

      ( zagadnienia i terminy )
22.11.1996 r.

PŁEĆ MÓZGU - POGLĄD ENDOKRYNOLOGA
Doc. dr hab. B. Jarząb
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej,
Centrum Onkologii, Instytut w Gliwicach

17. 01.1997 r.

OPÓŹNIONE DOJRZEWANIE PŁCIOWE

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka – Tendera

Klinika Endokrynologii Dziecięcej Śl.A.M w Katowicach

14. 03.1997 r.
 MECHANIZMY HEMODYNAMIKI W ZABURZENIACH CZYNNOŚCI TARCZYCY
dr n. med. Czesław Marcisz
z IV Katedry  i Kliniki Chorób Wewnętrznych Śl.A.M w Tychach 
11. 04.1997 r

1.  „ GRANICE I  MOŻLIWOŚCI  LECZENIA  NIEPŁODNOŚCI”
 dr hab. Violetta Skrzypulec - Ciszek
2.  „ CYTOGENETYCZNE PODSTAWY NOWOTWORZENIA NARZĄDU
RODNEGO I SUTKA

dr n. med. Bogdan Michalski :
IV Katedra I Klinika Położnictwa I Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej

14.11.1997 r

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLGICZNE I ZASTOSOWANIE KLINICZNE ARGININOWAZOPRESYNY I JEJ ANALOGÓW
  dr n. med. J. Szymkowiak
II Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Rejonowego w  Chrzanowie

12.12.1997 r

PATOFIZJOLOGIA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE PIERWOTNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC

Prof. dr hab. F. Kokot, Prof. dr hab. J. Skrzypek, Prof. dr hab. A. Więcek

Doc. dr hab. T. Nieszporek, Dr J. Chudek, Lek. med. Karkoszka

Katedra I Klinika  Nefrologii, Endokrynologii I Chorób Przemiany Materii,
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

09. 01.1998 r

HORMONY TARCZYCY A TKANKA ŁĄCZNA

Prof. dr hab. E. Kucharz
PSYCHOPATOLOGIA CHORÓB TARCZYCY
Dr J. Straszecka

IV Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych Śl.A.M

13. 02.1998 r
BIOLOGIA I KLINIKA RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY

Zespół Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii, Instytutu w Gliwicach

Klinka raka rdzeniastego tarczycy – lek. med. Zbigniew Wygoda

Mutacje onkogenu RET w raku rdzeniastym tarczycy – dr n. med. Elżbieta Gubała
Diagnostyka molekularna raka rdzeniastego tarczycy – mgr Małgorzata Wiench 

Onkogen RET: patofizjologia – dr n. przyr. Katarzyna Lisowska

Profilaktyczna tyreoidektomia w raku rdzeniastym tarczycy – doc. dr n. med. Barbara Jarząb

13. 03.1998 r

PROPOZYCJA NOWEJ KLASYFIKACJI I KRYTERIÓW DIAGNOSTYCZNYCH CUKRZYCY

dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Śl.A.M, w Zabrzu

17. 04. 1998 r

ROLA MELATONINY W FIZJOLOGII I PATOLOGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW STARZENIA.

dr hab.n. med Ewa Sewerynek
Zakład Tyreologii, Instytut Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi

22. 05.1998 r

NAZEWNICTWO I POSTĘPOWANIE W ZESPOLE POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW
Prof. dr hab. Piotr Skałba

Klinika Położnictwa I Rozrodczości Śl.A.M. 

13.11.1998 r
KORZYŚCI I RYZYKO HORMONALNEJ TERAPII ZASTĘPCZEJ W ASPEKCIE KLINICZNYM

dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

I Katedra I Zakład Patofizjologii Śl.A.M w Zabrzu

11.12.1998 r.

CUKRZYCA - CHOROBA UWARUNKOWANA GENETYCZNIE

doc. dr hab. n. med. Wanda Horst – Sikorska

Klinika Endokrynologii Akademii Medycznej w Poznaniu

15. 01. 1999 r

PATOFIZJOLOGIA DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO

Prof. dr hab.  Ewa  Małecka-Tendera

NEUROFIBROMATOZA TYPU I, JAKO PRZYCZYNA PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA CENTRALNEGO

dr Aleksandra Januszek-Trzciąkowska

Klinika Endokrynologii Dziecięcej Śl.A.M w Katowicach

12.02.1999 r

PODSTAWY MOLEKULARNE WYBRANYCH ENDOKRYNOPATII

doc. dr hab. Katarzyna Łącka

Klinika Endokrynologii Akademii Medycznej w Poznaniu

09.04.1999 r

ROLA LEPTYNY, CHOLECYSTOKININY, GALANINY ORAZ PEPTYDU NPY
W ETIOPATOGENEZIE OTYŁOŚCI

dr n. med. Bożena Bidzińska

Klinika Endokrynologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

05.11.1999 r

POSTĘPY W PATOFIZJOLOGII I LECZENIU OTYŁOŚCI

Prof. dr hab. Zahorska – Markiewicz

II Katedra I Zakład Patofizjologii Śl.A.M W Katowicach

3 listopada 1999

Wróć do początku

 

 

[ Biuletyn nr 15 ] Biuletyn nr 14 ] Biuletyn nr 13 ] Biuletyn nr 12 ] Biuletyn nr 11 ]


stat4u
Ostatnio zmodyfikowano: Tuesday, 19 February 2002
Te stronę obejrzało Hit Counter gości.
Wszystkie prawa zastrzeżone: © 1998-2002 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Oddział Śląski