Make your own free website on Tripod.com
Logo PTE

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział Śląski


underconstr.gif (771 bytes) 

Biuletyn nr 14 (sierpień 1999)

XVI Zjazd PTE w Mikołajkach

Statut Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Profesor Piotr Skałba kierownikiem Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej

XVI Zjazd PTE w Mikołajkach

10 września 1999 (piątek)

17:00–18:30

Otwarcie Zjazdu

Uroczyste powitanie

Wręczenie nagrody firmy ABBOTT

Wręczenie nagród PTE

Wręczenie nagrody firmy Merck

Wykład laureata nagrody firmy ABBOTT

19:00

Spotkanie towarzyskie: Koktajl powitalny

11 września 1999, sobota

8:30–9:00

Wykład plenarny — prof. J. Nauman

9:00–10:15

Highlights (wykłady na najbardziej aktualne tematy

10:30–13:00

bullet

Sesja doniesień ustnych: Nowotwory układu dokrewnego

bullet

Sesja EFES (j. angielski): Choroby tarczycy i przytarczyc

bullet

Sesja tematyczna: Rozpoznanie i leczenie chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego

13:00–14:00

Meet-the-Professor Session – prof. A. Lewiński: Znaczenie badania cytologicznego tarczycy w praktyce klinicznej

14:00–17:30

bullet

Sesja EFES: Guzy gruczołów dokrewnych, rola melatoniny
i wpływ układu immunologicznego

bullet

Sesja tematyczna: Leczenie cukrzycy typu 2 w XXI wieku

14:00—15:30

bullet

Sesja plakatowa: Molekularne mechanizmy endokrynopatii, Otyłość

bullet

Sesja plakatowa: Nowotwory układu dokrewnego,
Choroby nadnerczy

15:30–17:00

Sesja plakatowe: Omawianie wybranych plakatów

17:45–19:15

bullet

Sesja doniesień ustnych: Molekularne mechanizmy endokrynopatii

bullet

Sesja tematyczna: Wybrane projekty badawcze

20:00

Impreza towarzysząca: Ognisko nad jeziorem Tałty

12 września 1999, niedziela

8:30–9:00

Wykład plenarny — prof. I. T. Huhtaniemi

9:00–10:30

Highlights

11:00–13:00

bullet

Sesja doniesień ustnych: Tarczyca – część 1

bullet

Sesja EFES: Choroby kory nadnerczy

bullet

Sesja tematyczna: Otyłość – wyzwanie nadchodzącego tysiąclecia – część 1

13:00–14:00

Meet-the-Professor Session – prof. S. Zgliczyński: Oftalmopatia w chorobie Graves-Basedowa

14:00–17:00

bullet

Sesja EFES: Współistnienie cukrzycy i innych endokrynopatii

bullet

Sesja tematyczna: Otyłość – część 2

14:00—15:30

bullet

Sesja plakatowa: Tarczyca — różne

bullet

Sesja plakatowa: Tarczyca — immunologia, Biopsja cienkoigłowa tarczycy

bullet

Sesja plakatowa: Choroby przytarczyc, Leczenie 131I, Metabolizm kostny w chorobach tarczycy

15:30–17:00

Sesja plakatowe: Omawianie wybranych plakatów

9:00–17:00

Zebranie Zarządu EFES

17:15–19:00

bullet

Sesja doniesień ustnych: Choroby nadnerczy

bullet

Sesja doniesień ustnych: Tarczyca — część 2

20:00

Impreza towarzysząca

13 września 1999, poniedziałek

8:30–9:00

Wykład plenarny — prof. F. F. Casanueva

9:00–10:30

bullet

Sesja doniesień ustnych: Choroby podwzgórza i przysadki

bullet

Sesja doniesień ustnych: Otyłość i jej powikłania

11:00–13:00

bullet

Sesja doniesień ustnych: Niedobór GH

bullet

Sesja EFES: Choroby tarczycy

bullet

Sesja doniesień ustnych: menopauza i andropauza

13:00–14:00

Meet-the-Professor Session – prof. J. Nauman: Nadczynność tarczycy 

14:00–17:00

bullet

Sesja EFES: Choroby podwzgórza, przysadki i nadnerczy

bullet

Sesja EFES: Menopauza i andropauza

14:00—15:30

bullet

Sesja plakatowa: Choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego

bullet

Sesja plakatowa: Menopauza i andropauza, Cukrzyca a inne endokrynopatie

bullet

Sesja plakatowa: Niedobór jodu, Różne

15:30–17:00

Sesja plakatowe: Omawianie wybranych plakatów

17:30–19:30

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

20:00

Bankiet

14 września 1999, wtorek

9:00–9:30

Wykład plenarny — prof. F. Delange

10:00–12:30

Sesja EFES: Niedobór jodu i jego wpływ na rozwój człowieka

13:00

Uroczyste zamknięcie Zjazdu

 

10 sierpnia 1999

Wróć do początku

Statut 
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

I. Nazwa, teren działalności i siedziba

§ 1. Stowarzyszenie w oparciu o niniejszy statut nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, w skrócie P.T.E.

§ 2. Działalność PTE obejmuje cały obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

§ 3. PTE może posiadać oddziały, zakładane na zasadach obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu.

§ 4. Siedzibą Władz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego jest m. st. Warszawa.

II. Charakter prawny, cele i środki działania

§ 5. PTE jest osobą prawną, może przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 6. Celem PTE jest:

1.Rozpowszechnianie wśród lekarzy, farmaceutów i przyrodników zdobyczy nauki w zakresie endokrynologii;

2.Zachęcanie lekarzy, farmaceutów i przyrodników do pracy naukowej w zakresie endokrynologii;

3. Popieranie prac badawczych w zakresie endokrynologii przez udzielanie instytucjom i poszczególnym lekarzom, farmaceutom i przyrodnikom pomocy materialnej w formie dotacji finansowych, stypendiów oraz nagród;

4. Współdziałanie z Polską Akademią Nauk i Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej;

5. Współdziałanie z powołanymi do tego instytucjami w do­szkalaniu lekarzy, farmaceutów i przyrodników w zakresie endokrynologii.

§ 7. Dla osiągnięcia swych celów PTE: 

1. Organizuje sekcje naukowe;

2. Organizuje posiedzenia, konferencje i zjazdy naukowe; 

3. Prowadzi kursy i wykłady;

4. Organizuje publiczne wykłady popularnonaukowe z dziedziny endokrynologii;

5. Współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi;

6. Ogłasza konkursy na opracowanie wybranych zagadnień z zakresu swojej działalności oraz przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie endokrynologii;

7. Redaguje czasopismo "Endokrynologia Polska"; 

8. Zbiera składki wśród członków PTE;

9. Podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu endokrynologii i współdziała w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami społecznymi i zawodowymi.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8. W skład PTE wchodzą członkowie nadzwyczajni, rzeczywiści i honorowi.

§ 9. Członkiem nadzwyczajnym może być każdy lekarz oraz pracownik naukowy innej specjalności zajmujący się aktywnie endokrynologią, przyjęty przez Zarząd właściwego Oddziału lub przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. O przyjęciu decyduje właściwy Zarząd zwykłą większością głosów.

Zarząd Oddziału zawiadamia o swej decyzji nowego członka PTE oraz Zarząd Główny.

§10. 

1. Członkiem rzeczywistym może być każdy, kto przynajmniej rok był członkiem nadzwyczajnym PTE i kto posiada dorobek naukowy
w dziedzinie endokrynologii w postaci co najmniej 2-ch publikacji ogłoszonych drukiem.

2. O przyjęciu na członka rzeczywistego decyduje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału PTE przedstawia Zarządowi Głównemu kandydatów na członków rzeczywistych, przesyłając wraz z odpowiednim wnioskiem odbitki ich prac oraz pisemną ocenę działalności w zakre­sie endokrynologii. Zarząd Główny zawiadamia o swej de­cyzji nowego członka rzeczywistego oraz Zarząd Oddziału PTE.

3. Praca członków PTE w jego organach jest honorowa, tj. członkowie Towarzystwa nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za swoją pracę w jego organach.

§ 11. Członkiem honorowym może stać się osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne Zgromadzenie PTE na wniosek Zarządu Głównego.

§ 12. Zarząd Główny PTE ogłasza w swoim czasopiśmie co 3 lata listę swoich członków honorowych, rzeczywistych i nadzwyczajnych.

§ 13. 

1. Członkowie rzeczywiści i nadzwyczajni ulegają skreśleniu z listy członków PTE przez Zarząd Główny: a) na wniosek Zarządu właściwego Oddziału, b) na własne żądanie zgłoszone na piśmie, c) w razie niezapłacenia składek za cały rok, pomimo dwukrotnego pisemnego przypomnienia.

2. Członek skreślony z powodu nieopłacenia składek może być przyjęty ponownie na zasadach ogólnych (§ 9 i 10) po uregulowaniu zaległych składek.

3. Członek może być skreślony z listy członków PTE w wy­padku: a) popełnienia czynu uwłaszczającego czci, b) działaniu na szkodę PTE. W takich przypadkach Zarząd Główny powołuje Komisję, która po zbadaniu sprawy może zawiesić w prawach zainteresowanego członka do chwili uchwały podjętej przez walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

$14. Członkowie mają prawo:

1. Uczestniczenia w zgromadzeniach, zjazdach i zebraniach naukowych PTE;

2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTE.

§ 15. Członkowie są obowiązani przestrzegać postanowienia statutu, regulaminu, instrukcji i uchwał Władz PTE, oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.

§ 16. Członkowie rzeczywiści i nadzwyczajni opłacają składkę w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek i otrzymują bezpłatnie czasopismo "Endokrynologia Polska".

IV. Władze stowarzyszenia

§ 17. Władzami PTE są:

- Walne Zgromadzenie Członków PTE, 

- Zarząd Główny PTE,

- Główna Komisja Rewizyjna PTE,

- Ogólne zebranie członków Oddziału PTE,

- Zarząd Oddziału PTE,

- Komisja Rewizyjna Oddziałów PTE.

V. Walne Zgromadzenie

§ 18. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 19. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się co trzy lata w czasie Zjazdów Naukowych.

§ 20. O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Zarząd Główny przynajmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia zawiadamia pisemnie członków PTE, podając proponowany porządek dzienny Zgromadzenia.

§ 21. 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Głównego lub upoważniony członek Zarządu Głównego, odczytuje proponowany porządek dzienny, po czym Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

2. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTE i Komisji Rewizyjnej;

b) nadanie godności członka honorowego PTE;

c) ustalanie miejsca i terminu przyszłego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego oraz Zjazdu Naukowego; 

d) ustalenie wysokości składki członkowskiej;

e) zatwierdzenie planu pracy Towarzystwa na okres kadencji Władz Towarzystwa;

f) rozstrzyganie w sprawie skreślenia z listy członków PTE;

g) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów i członków PTE.

h) Wnioski Zarządów Oddziałów lub członków PTE powinny być zgłoszone do Zarządu Głównego przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia;

i) wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

§ 22. Walne Zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków. W drugim terminie określonym przez Zarząd Główny - Walne Zgromadzenie jest prawomocne w podejmowaniu uchwał bez względu na ilość członków.

§ 23. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz posiedzenia.

§ 24. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

c) na wspólne żądanie 3-ch Oddziałów PTE zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt b i c Zarząd Główny PTE powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 3-ch miesięcy od zgłoszenia żądania z umieszczeniem na porządku dziennym sprawy określonej w żądaniu.

VI. Zarząd Główny P.T.E.

§ 25. Zarząd Główny używa pieczęci z napisem "Polskie Towarzy­stwo Endokrynologiczne. Zarząd Główny."

§ 26. 

1. W skład Zarządu Głównego wchodzą: 

a) Prezes

b) Wiceprezes

c) Przewodniczący Sekcji Naukowych

d) Przewodniczący Zarządów poszczególnych Oddziałów PTE

e) 5 członków.

2. wybór Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu odbywa się imiennie na Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów. Na wystawienie kandydatury niezbędne jest uprzednie wyrażenie zgody kandydata.

3. Ustępujący Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna mogą zgłosić na piśmie do Prezydium Walnego Zgromadzenia proponowaną listę kandydatów na członków nowego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Ponadto każdy członek obecny na walnym zgromadzeniu ma prawo zgłosić kandydata. 

4. Przewodniczący Sekcji Naukowych oraz Przewodniczący Oddziałów terenowych wchodzą do Zarządu Głównego z urzędu. 

5. Zarząd Główny wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika. Zarząd Główny wybiera również redaktora naczelnego czasopisma, który, jeżeli nie jest członkiem zarządu, zostaje do niego dokooptowany 

$ 27. Do kompetencji zarządu głównego należy:

1. Prowadzenie wszystkich spraw bieżących;

2. Redakcja czasopisma „Endokrynologia Polska”;

3. Zarządzanie majątkiem czasopisma;

4. Przyjmowanie darowizn i zapisów;

5. Zawieranie umów w imieniu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego;

6. Sporządzanie sprawozdań naukowych i planów działalności naukowej na okres następny

7. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i planów finansowych na następny okres sprawozdawczy

8. Organizowanie oddziałów PTE i Sekcji oraz czuwanie nad przestrzeganiem postanowień statutu przez władze Oddziałów; rozpatrywanie odwołań członków oddziałów od postanowień właściwych zarządów pod kątem zgodności z przepisami statutowymi;

9. Powoływanie przewodniczących Sekcji Naukowych;

10. Powoływanie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Naukowego PTE;

11. Ustalanie głównych tematów zjazdu oraz zapraszanie referentów tematów głównych i powoływanie komisji naukowej dla opracowania programu naukowego zjazdu;

12. Prowadzenie ewidencji członków, przyjmowanie członków rzeczywistych i składanie walnemu zgromadzeniu wniosków w sprawie nadania godności członków honorowych;

13. Ustalenie form udziału PTE w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;

14. Składanie Polskiej Akademii Nauk i władzom admini­stracji Państwowej sprawozdania z działalności PTE.

15. Na wniosek Redaktora powołuje Komitet Redakcyjny "Endokrynologii Polskiej" i czuwa na odpowiednim poziomem i kierunkiem tego czasopisma.

16. Kooptuje w razie potrzeby do swego składu nie więcej niż dwu członków.

17. Ustala porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków PTE .

§ 28. Prezes Zarządu Głównego:

1. Reprezentuje PTE i występuje w jego imieniu.

2. Podpisuje wraz ze skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy i inne akta, skutkiem których może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa.

3. Prowadzi zebrania Zarządu Głównego.

4. Przewodniczy w zjazdach naukowych PTE a do prowadzenia obrad może powoływać członków Towarzystwa lub zasłużo­nych gości.

5. Przyjmuje i zwalnia, w porozumieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem Zarządu Głównego, pracowników Zarządu Głównego.

§ 29. Wiceprezes zastępuje Prezesa Zarządu Głównego.

§ 30. Sekretarz Zarządu Głównego ma pieczę nad archiwum, biblioteką, przechowuje pieczęć Towarzystwa, sporządza protokóły zebrań Zarządu Głównego i Zjazdów, przy udziale Komitetu Organizacyjnego; dba o utrzymanie kontaktów z Zarządami Oddziałów PTE. Prowadzi korespondencję bieżącą.

§ 31. Skarbnik przyjmuje, przechowuje i wpłaca sumy należące do Towarzystwa oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dba o przestrzeganie dyscyp1iny finansowej przez Zarządy Oddziałów PTE, wydaje im komuni­katy i instrukcje.

§ 32. Redaktor redaguje czasopismo "Endokrynologia Polska". Współpracuje z Komitetem Redakcyjnym i Zarządem Głównym w myśl § 27 pkt. 2 i 15.

$ 33. 

1. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się okresowo co najmniej dwa razy w roku. W międzyczasie sprawami Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu w składzie: Prezes, Wiceprezes Sekretarz, Skarbnik.

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos przewodni­czącego.

3. Zarząd Główny ma prawo zaproszenia na swe posiedzenia innych członków Towarzystwa, z głosem doradczym, których obecność uzna za potrzebną.

4. Protokóły zebrań Zarządu Głównego podpisuje Prezes i Sekretarz Zarządu.

§ 34. Zarząd Główny ma prawo kooptować nowego członka w razie ustąpienia jednego z członków Zarządu, niezależnie od prawa kooptacji według § 27 pkt. 16.

§ 35. Ustępujący członkowie Zarządu Głównego nie mogą być wybie­rani częściej niż przez trzy kolejne kadencje. Prezes Zarządu Głównego nie może pełnić swej funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

VII. Oddziały

§ 36. Zarząd Główny organizuje Oddziały Towarzystwa w miejscowo­ściach, które uzna za właściwe. Tryb powoływania Oddziałów zostanie określony regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny. W tym celu Zarząd Główny wyznacza swego delegata, który zwołuje zebranie organizacyjne. Na zebraniu tym dokonuje się wyboru Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej. Zarząd oddziału używa pieczątki z napisem "Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne - Zarząd Oddziału" z podaniem adresu siedziby.

§ 37. Ogólne zebranie członków Oddziału odbywa się co trzy lata (najpóźniej w dwa miesiące po Walnym Zgromadzeniu członków PTE). Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków. Zawiadomienia o zebraniu zawierające porządek dzienny ustalony przez Zarząd Oddziału powinny być rozesłane członkom przez ten Zarząd na dwa tygodnie przed terminem zebrania. Ogólne zebranie członków oddziału zagaja Przewodniczący Oddziału, po czym członkowie wybierają Przewodniczącego zebrania. Ogólne zebranie członków Oddziału przyjmuje sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału PTE i Komisji Rewizyjnej Oddziału zwykłą większością głosów. Poza tym dokonuje wyboru nowego Zarządu:

Przewodniczącego osobno, a członków Zarządu z list zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez członków Oddziału.

§ 38. 

1. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego, jego zastępcy, Skarbnika, Sekretarza - wybieranych co trzy lata przez ogólne zebranie członków Oddziału zwykłą większością głosów.

2. Zarząd Oddziału:

a) realizuje cele Towarzystwa na obszarze objętym jego działalnością,

b) prowadzi stale i uzupełnia listę członków oraz przesyła ją do Zarządu Głównego,

c) pobiera składki członkowskie i przesyła do Zarządu Głównego. Zarząd Oddziału może zatrzymać 50% składek na potrzeby własne,

d) Zarząd Oddziału jest reprezentowany przez Przewodniczącego względnie jego zastępcę;

e) Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większo­ścią głosów, a w razie ich równości przeważa głos przewodniczącego,

f) Zarząd Oddziału składa co roku Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności, najpóźniej na miesiąc przed ogólnym zebraniem członków Oddziału.

g) w razie potrzeby Zarząd Oddziału może dokooptować do swego składu nie więcej niż dwu członków.

VIII. Sekcje Naukowe

§ 39. Zarząd Główny może organizować Sekcje Naukowe Towarzystwa. W tym celu Zarząd Główny powołuje przewodniczącego Sekcji, który kieruje Sekcją przy pomocy zespołu oraz osób powołanych przez siebie.

§ 40. Sekcje Naukowe PTE organizują i prowadzą działalność naukową w zakresie dyscypliny lub problematyki endokrynologicznej przez Zarząd Główny PTE.

§ 41. Działalność Sekcji jest wspierana finansowo przez Zarząd Główny PTE.

§ 42. Przewodniczący Sekcji Naukowej składa Zarządowi Głównemu co roku sprawozdanie z działalności Sekcji.

IX. Komisja Rewizyjna

§ 43. Główna Komisja Rewizyjna jest organem pomocniczym Walnego Zgromadzenia i składa się z 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu.

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy badanie przynaj­mniej raz w roku całej gospodarki finansowej PTE z punktu widzenia legalności i celowości, prawidłowego ściągania składek członkowskich i właściwego zużycia dotacji z budżetu jak również ocena całokształtu działalności Zarządu Głównego. Wnioski z kontroli w przedmiocie udzielenia lub odmowy Zarządowi Głównemu absolutorium Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zgromadzeniu.

§ 44. Wybór Komisji Rewizyjnej w Oddziałach odbywa się na ogólnych zebraniach członków Oddziału. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków odpowiedniego Oddziału. Zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału PTE jest taki sam w stosunku do tego Zarządu, jak Głównej Komisji Rewizyjnej w stosunku do Zarządu Głównego (§ 43).

§ 45. Główna Komisja Rewizyjna i Komisje Rewizyjne Oddziałów wybierają przewodniczących spośród swego grona.

X. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego.

§ 46. 

1. Komitet Organizacyjny Zjazdu tworzy się w miejscu odbycia Zjazdu Naukowego i składa się z wybranego przez Zarząd Główny Przewodniczącego oraz członków przez tego ostatniego dobranych.

2. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu należy: a) szczegółowe przygotowanie Zjazdu, b) dobór prelegentów oraz wykładowców, c) ułożenie porządku wykładów i pokazów.

3. Komitet Organizacyjny Zjazdu kończy swe czynności z chwilą przyjęcia przez Zarząd Główny sprawozdania z jego działalności.

XI. Majątek P.T.E.

§ 47. Majątek PTE składa się:

1. ze składek członkowskich, 

2. z dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego, 

3. z ofiar, zapisów, subwencji i dotacji,

4. z wpisowego, opłacanego za udział w zjazdach, 

5. z dochodów z innych imprez.

XII. Zmiana Statutu

§ 48. Zmiana Statutu PTE może nastąpić zwykłą większością głosów Walnego Zgromadzenia PTE, na wniosek Zarządu Głównego, który dla opracowania zmian statutu może powo­łać Komisję.

§ 49. Rozwiązanie PTE może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków. Uchwała o rozwiązaniu PTE określi również przeznaczenie majątku PTE. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

Wróć do początku

Profesor Piotr Skałba kierownikiem Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej

W wyniku przeprowadzonego konkursu prof. dr hab. n. med. Piotr Skałba został powołany kierownikiem nowej Katedry i Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śl.A.M. Gratulujemy!

28 luty 1999

Wróć do początku

 stat4u
Ostatnio zmodyfikowano: Tuesday, 19 February 2002
Te stronę obejrzało Hit Counter gości.
Wszystkie prawa zastrzeżone: © 1998-2002 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Oddział Śląski