Make your own free website on Tripod.com
Logo PTE

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział Śląski


underconstr.gif (771 bytes) 

Do góry
Lista chorob
Lista procedur

Standardy świadczeń w endokrynologii

A. Podstawowe założenia konstrukcji standardów produktów (świadczeń) w endokrynologii

1. Przyjmuje się następujące rodzaje opieki zdrowotnej:

1.1  Lecznictwo specjalistyczne ambulatoryjne

1.2  Lecznictwo specjalistyczne stacjonarne (hospitalizacja)

 

2. W zależności od złożoności produktu, wyposażenia oraz dostępu do specjalistycznej aparatury medycznej i  możliwości wykonania badań diagnostycznych, czynników, wpływających na koszt produktu, lecznictwo specjalistyczne ambulatoryjne w endokrynologii dzieli się na:

2.1. Porady konsultacyjne

2.2. Porady z badaniami diagnostycznymi

2.3. Porady z wysokospecjalistycznymi badaniami diagnostycznymi

2.4. Stałą – ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

3. W zależności od złożoności produktu, wyposażenia oraz dostępu do specjalistycznej aparatury medycznej i możliwości wykonania badań diagnostycznych, koniecznego czasu hospitalizacji oraz doświadczenia zespołu, czynników wpływających na koszt produktu, lecznictwo specjalistyczne stacjonarne dzieli się na:

3.1 Hospitalizacje z szybką diagnostyką

3.2 Hospitalizacje diagnostyczno – terapeutyczne

4. Ustala się dwa poziomy referencyjności jednostek uprawnionych do udzielania świadczeń w zakresie endokrynologii:

  II poziom referencyjny – specjalistyczny

 III poziom referencyjny - wysokospecjalistyczny

            Stopień referencyjności określony jest warunkami i jakością świadczonego produktu. Jednostka o danym stopniu referencyjności musi zapewnić określone:

- kwalifikacje personelu,

- doświadczenie kliniczne,

- możliwości leczenia jednostek chorobowych przyporządkowanych do danego stopnia referencyjności

- możliwości wykonania badań diagnostycznych,

- zakres wyposażenia oraz dostęp do specjalistycznej aparatury medycznej,

- warunki lokalowe,

Istnieje możliwość przekazywania pacjenta pomiędzy różnymi stopniami referencyjności w przypadku, gdy możliwości diagnostyczno – lecznicze danego stopnia wyczerpią się (II® III stopień), bądź gdy po zakończeniu wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno – leczniczych zaistnieje możliwość kontynuacji leczenia na szczeblu niższym (III® II stopień).

 

B. Definicje produktów (świadczeń) w endokrynologii

1. Ustala się następujące rodzaje produktów (świadczeń) w endokrynologii:

1.1. Porada konsultacyjna

1.2. Porada (leczenie) ambulatoryjna

1.3. Hospitalizacja

1.4. Procedura

 

2. Porada konsultacyjna jest jednorazowym świadczeniem, nie wymagającym wyposażenia w dodatkową aparaturę, skierowania na badania diagnostyczne ani usług innych świadczeniodawców.

 

3. Porada (leczenie) ambulatoryjne wymaga wyposażenia lub dostępu do aparatury medycznej oraz usług innych świadczeniodawców (dodatkowe konsultacje, skierowanie na badania diagnostyczne). Z uwagi na zróżnicowany koszt badań diagnostycznych, a także na konieczność okresowej kontroli pozabiegowej czy stałej opieki specjalistycznej nad przewlekle chorymi, porady ambulatoryjne dzieli się na:

3.1. Porady z badaniami diagnostycznymi

3.2. Porady wysokospecjalistycznymi badaniami diagnostycznymi

3.3. Stałą – ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

 

4. Wszystkie porady zdefiniowane w p. 3.1 i 3.2. są świadczeniami wielorazowymi i jeśli mieszczą się w okresie 2 miesięcy, stanowią jeden produkt. Ponowna porada, dotycząca tej samej jednostki chorobowej, dokonana po upływie 2 miesięcy od pierwszej stanowi odrębny produkt.

 

5. Porady zakwalifikowane do p. 3.3. obejmują leczenie i obserwacje przewlekle chorych, a także obserwacje pooperacyjne. Jeden produkt stanowią wszystkie procedury wykonywane w okresie 6 miesięcy (lub 3 porady).

 

6. Hospitalizacja to stacjonarny pobyt w szpitalu z zastosowaniem procedur diagnostycznych lub/i terapeutycznych. Ze względu na zakres świadczeń, stopień nakładu pracy oraz różny czas pobytu w szpitalu hospitalizację dzieli się na:

6.1. Hospitalizację z szybką diagnostyką

6.2. Hospitalizację diagnostyczno – terapeutyczną

 

7. Rodzaje hospitalizacji zdefiniowane w punkcie 6 są świadczeniami jednorazowymi, nie wymagającymi wdrożenia następnych procedur diagnostyczno – leczniczych. Jeżeli natomiast wymagają zmiany postępowania  diagnostyczno – leczniczego, są produktem odrębnym. Hospitalizacje mogą odbywać się na szczeblu specjalistycznym i wysokospecjalistycznym, w zależności od rodzaju jednostki chorobowej przyporządkowanej do danego poziomu referencyjności (załącznik I) oraz możliwości diagnostycznych tego poziomu (załącznik II).

 

8. Procedurą nazywamy określone postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne wykonywane w specjalistycznych i wysokospecjalistycznych jednostkach endokrynologicznych (wymienione w załączniku II).

 

C. Charakterystyka produktu „Porada konsultacyjna”

1. Kwalifikacje personelu świadczącego usługi w danym zakresie

 Samodzielny pracownik naukowy, posiadający specjalizację z endokrynologii

 Specjalista endokrynolog

 Lekarze w trakcie specjalizacji z endokrynologii, pracujący pod kierunkiem specjalisty endokrynologa

 Inni specjaliści (interna, pediatria, chirurgia, ginekologia) o zainteresowaniach endokrynologicznych

 Doktorzy nauk medycznych z endokrynologii, będący w trakcie szkolenia specjalistycznego, pracujący pod kierunkiem specjalisty endokrynologa

2. Zakres schorzeń, podlegających poradom konsultacyjnym w jednostkach endokrynologicznych (rozróżnienie na lecznictwo I i II poziomu referencyjnego znajduje się w załączniku I)

 choroby tarczycy  E00 –E07

 cukrzyca i inne choroby trzustki E10-E16

 przytarczyc E20-E21

 przysadki i podwzgórza E22-E23

 nadnerczy E24-E27

 gonad E28-E30

 grasicy E32

 inne zaburzenia endokrynologiczne E34-E35

 niedożywienie E40-E46

 inne niedobory pokarmowe E50-E64

 otyłość E65-E68

 choroby metaboliczne E70-E90

 nowotwory C 73-C75

 inne N91, N95

3. Warunki lokalowe dla działalności jednostki

 Wg rozporządzenia DU.98.58.372 z dnia 23.04.1998r

4. Zakres konsultacji specjalistycznych zlecanych przez jednostkę

 możliwość przekazania pacjenta do poradni o wyższym poziomie referencyjnym

 pacjent przyjmowany z kompletem badań, będących w gestii lekarza POZ

5. Wymagane wyposażenie w aparaturę, warunki dostępu do badań

 Standardowe wyposażenie gabinetu endokrynologicznego

6. Zakres procedur terapeutycznych wykonywanych (lub nabywanych) przez daną jednostkę

 Wymienione w rozdziale J z rozróżnieniem na lecznictwo I i II poziomu referencyjnego

7. Maksymalny czas oczekiwania na konsultację od wystawienia skierowania przez lekarza POZ:

 W trybie zwykłym - do 14 dni

 W trybie pilnym – natychmiast

8. Zakres porady

Jednorazowe świadczenie medyczne udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej obejmuje:

 Badanie podmiotowe

 Badanie przedmiotowe

 Ocena wykonanych dotychczas badań dodatkowych

 Ustalenie rozpoznania klinicznego

 Przepisanie leków

 Zalecenia dla lekarza POZ

 Dokonanie wpisu do dokumentacji medycznej

9. Zakres badań diagnostycznych rutynowo zlecanych dla ustalenia rozpoznania i/lub monitorowania przebiegu leczenia

 Porada konsultacyjna nie obejmuje diagnostyki

10. Minimalne doświadczenie personelu w wykonywaniu procedur określonego typu

 Specjalista endokrynolog

11.Czas porady

 ok. 15 minut

D. Charakterystyka produktu „Porada z badaniami diagnostycznymi”

1. Kwalifikacje personelu świadczącego usługi w danym zakresie

 Samodzielny pracownik naukowy, posiadający specjalizację z endokrynologii

 Specjalista endokrynolog – wskazany stopień naukowy (ew. lekarze w trakcie specjalizacji z endokrynologii, pracujący pod jego kierunkiem)

 Pielęgniarka w gabinecie zabiegowym

2. Zakres schorzeń leczonych w jednostce danego typu (rozróżnienie na lecznictwo I i II poziomu referencyjnego znajduje się w załączniku I)

 choroby tarczycy  E00 –E07

 cukrzyca i inne choroby trzustki E10-E16

 choroby przytarczyc E20-E21

 przysadki i podwzgórza E22-E23

 nadnerczy E24-E27

 gonad E28-E30

 grasicy E32

 inne zaburzenia endokrynologiczne E34-E35

 niedożywienie E40-E46

 inne niedobory pokarmowe E50-E64

 otyłość E65-E68

 choroby metaboliczne E70-E90

 nowotwory C73-C75

 inne N91, N95

3. Warunki lokalowe dla działalności jednostki

 Wg rozporządzenia DU.98.58.372 z dnia 23.04.1998r

4. Zakres konsultacji specjalistycznych zlecanych przez jednostkę

 chirurg

 kardiolog

 neurolog

 okulista

 laryngolog – foniatra

 ginekolog

5. Wymagane wyposażenie w aparaturę, warunki dostępu do badań

 Standardowe wyposażenie gabinetu endokrynologicznego

 Pracownia hormonalna

 Pracownia izotopowa

 Pracownia RTG

 Aparat USG z głowicą liniową 5 lub 7.5 MHz do badań tarczycy

 Aparat USG z głowicą 3.5MHz do badań jamy brzusznej

 Aparat USG z głowicą endowaginalną

6. Zakres procedur terapeutycznych wykonywanych (lub nabywanych) przez daną jednostkę

 USG tarczycy

 Biopsja tarczycy

 USG jamy brzusznej

 USG endowaginalne

 Pełna diagnostyka RTG

7. Maksymalny czas oczekiwania na konsultację od wystawienia skierowania przez lekarza POZ:

 W trybie zwykłym - do 14 dni

 W trybie pilnym – do 3 dni

8. Zakres porady

Jedno- lub wielorazowe świadczenie medyczne udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w okresie do 2 miesięcy, obejmuje:

 Badanie podmiotowe

 Badanie przedmiotowe

 Ocena wykonanych dotychczas badań dodatkowych

 Ustalenie rozpoznania klinicznego

 Skierowanie na badania diagnostyczne i dodatkowe konsultacje

 Przepisanie leków

 Zalecenia dla lekarza POZ

 Dokonanie wpisu do dokumentacji medycznej

9. Zakres badań diagnostycznych rutynowo zlecanych dla ustalenia rozpoznania i/lub monitorowania przebiegu leczenia

             Procedury diagnostyczno – terapeutyczne stosowane w endokrynologii wymienione zastały w załączniku II z przyporządkowaniem do poszczególnych poziomów referencyjności

10. Minimalne doświadczenie personelu w wykonywaniu procedur określonego typu

 Specjalista endokrynolog

11. Czas porady

 Pierwsza wizyta do 30 minut, następne ok. 15 minut

E. Charakterystyka produktu „Porada z wysokospecjalistycznymi badaniami diagnostycznymi”

1. Kwalifikacje personelu świadczącego usługi w danym zakresie

 Samodzielny pracownik naukowy, posiadający specjalizację z endokrynologii

 Specjalista endokrynolog – wskazany stopień naukowy (ew. lekarze w trakcie specjalizacji z endokrynologii, pracujący pod jego kierunkiem)

 Pielęgniarka w gabinecie zabiegowym

2. Zakres schorzeń leczonych w jednostce danego typu (rozróżnienie na lecznictwo I i II poziomu referencyjnego znajduje się w załączniku I)

 choroby tarczycy  E00 –E07

 cukrzyca i inne choroby trzustki E10-E16

 choroby przytarczyc E20-E21

 przysadki i podwzgórza E22-E23

 nadnerczy E24-E27

 gonad E28-E30

 grasicy E32

 inne zaburzenia endokrynologiczne E34-E35

 niedożywienie E40-E46

 inne niedobory pokarmowe E50-E64

 otyłość E65-E68

 choroby metaboliczne E70-E90

 nowotwory C 73-C75

 inne N91, N95

3. Warunki lokalowe dla działalności jednostki

 Wg rozporządzenia DU.98.58.372 z dnia 23.04.1998r

4. Zakres konsultacji specjalistycznych zlecanych przez jednostkę

 chirurg

 kardiolog

 neurolog

 okulista

 laryngolog – foniatra

 ginekolog

 specjalista medycyny nuklearnej

 patomorfolog

 radiolog

 onkolog

5. Wymagane wyposażenie w aparaturę, warunki dostępu do badań

 Standardowe wyposażenie gabinetu endokrynologicznego

 Pracownia hormonów

 Pracownia izotopowa

 Pracownia RTG

 Aparat USG z głowicą liniową 5 lub 7.5 MHz do badań tarczycy

 Aparat USG z głowicą 3.5MHz do badań jamy brzusznej

 Aparat USG z głowicą endowaginalną

 Laboratorium analityczne

 Dostęp do tomografii komputerowej

 Dostęp do rezonansu magnetycznego

 Dostęp do densytometrii

 Dostęp do mammografii

 Dostęp do leczenia 131 J

6. Zakres procedur terapeutycznych wykonywanych (lub nabywanych) przez daną jednostkę

 USG tarczycy

 Biopsja tarczycy

 USG jamy brzusznej

 USG endowaginalne

 Pełna diagnostyka RTG

 Gastroskopia

 Kolonoskopia

 Bronchoskopia

7. Maksymalny czas oczekiwania na konsultację od wystawienia skierowania przez lekarza POZ:

 W trybie zwykłym - do 14 dni

 W trybie pilnym – do 3 dni

8. Zakres porady

Jedno- lub wielorazowe świadczenie medyczne udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w okresie do 2 miesięcy, obejmuje:

 Badanie podmiotowe

 Badanie przedmiotowe

 Ocena wykonanych dotychczas badań dodatkowych

 Ustalenie rozpoznania klinicznego

 Ustalenie planu dalszej diagnostyki i leczenia

 Skierowanie na badania wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne i dodatkowe konsultacje

 Przepisanie leków

 Zalecenia dla lekarza POZ

 Dokonanie wpisu do dokumentacji medycznej

9. Zakres badań diagnostycznych rutynowo zlecanych dla ustalenia rozpoznania i/lub monitorowania przebiegu leczenia

             Procedury diagnostyczno – terapeutyczne stosowane w endokrynologii wymienione zastały w załączniku II z przyporządkowaniem do poszczególnych poziomów referencyjności

10. Minimalne doświadczenie personelu w wykonywaniu procedur określonego typu

 Specjalista endokrynolog

11. Czas porady

 Pierwsza wizyta do 30 minut, następne ok. 15 minut

 

F. Charakterystyka produktu „Stała – ambulatoryjna opieka specjalistyczna”

1. Kwalifikacje personelu świadczącego usługi w danym zakresie

 Samodzielny pracownik naukowy, posiadający specjalizację z endokrynologii

 Specjalista endokrynolog - wskazany stopień naukowy (ew. lekarze w trakcie specjalizacji z endokrynologii, pracujący pod jego kierunkiem)

 Pielęgniarka w gabinecie zabiegowym

2. Zakres schorzeń leczonych w jednostce danego typu (rozróżnienie na lecznictwo I i II poziomu referencyjnego znajduje się w załączniku I)

 choroby tarczycy  E00 –E07

 cukrzyca i inne choroby trzustki E10-E16

 choroby przytarczyc E20-E21

 przysadki i podwzgórza E22-E23

 nadnerczy E24-E27

 gonad E28-E30

 grasicy E32

 inne zaburzenia endokrynologiczne E34-E35

 niedożywienie E40-E46

 inne niedobory pokarmowe E50-E64

 otyłość E65-E68

 choroby metaboliczne E70-E90

 nowotwory C 73-C75

 inne N91, N95

 pacjenci po zabiegach chirurgicznych na gruczołach wydzielania wewnętrznego E89

3. Warunki lokalowe dla działalności jednostki

 Wg rozporządzenia DU.98.58.372 z dnia 23.04.1998r

4. Zakres konsultacji specjalistycznych zlecanych przez jednostkę

 chirurg

 kardiolog

 neurolog

 okulista

 laryngolog – foniatra

 ginekolog

 specjalista medycyny nuklearnej

 patomorfolog

 radiolog

 onkolog

5. Wymagane wyposażenie w aparaturę, warunki dostępu do badań

 Standardowe wyposażenie gabinetu endokrynologicznego

 Pracownia hormonalna

 Pracownia izotopowa

 Pracownia RTG

 Aparat USG z głowicą liniową 5 lub 7.5 MHz do badań tarczycy

 Aparat USG z głowicą 3.5MHz do badań jamy brzusznej

 Aparat USG z głowicą endowaginalną

 Laboratorium analityczne

 Dostęp do tomografii komputerowej

 Dostęp do rezonansu magnetycznego

 Dostęp do densytometrii

 Dostęp do mammografii

 Dostęp do leczenia 131 J

6. Zakres procedur terapeutycznych wykonywanych (lub nabywanych) przez daną jednostkę

 USG tarczycy

 Biopsja tarczycy

 USG jamy brzusznej

 USG endowaginalne

 Pełna diagnostyka RTG

 Gastroskopia

 Kolonoskopia

 Bronchoskopia

7. Maksymalny czas oczekiwania na konsultację od wystawienia skierowania przez lekarza POZ:

 W trybie zwykłym - do 14 dni

 W trybie pilnym – do 3 dni

8. Zakres porady

Świadczenie medyczne udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla pacjentów przewlekle chorych i po zabiegach operacyjnych przez okres 6 miesięcy (albo składające się z 3 porad), obejmuje:

 Badanie podmiotowe

 Badanie przedmiotowe

 Ocena wykonanych badań dodatkowych

 Ocena dotychczasowego leczenia

 Procedura terapeutyczna lub/i diagnostyczna (w tym również wysokospecjalistyczna)

 Ustalenie dalszego planu leczenia

 Skierowanie na badania diagnostyczne (w tym również wysokospecjalistyczne)

 Przepisanie leków

 Dokonanie wpisu do dokumentacji medycznej

9. Zakres badań diagnostycznych rutynowo zlecanych dla ustalenia rozpoznania i/lub monitorowania przebiegu leczenia

Procedury diagnostyczno – terapeutyczne stosowane w endokrynologii wymienione zastały w załączniku II z przyporządkowaniem do poszczególnych poziomów referencyjności

10. Minimalne doświadczenie personelu w wykonywaniu procedur określonego typu

 Specjalista endokrynolog

11. Czas porady

 Pierwsza wizyta do 30 minut, następne ok. 15 minut

G. Charakterystyka produktu „Hospitalizacja z szybką diagnostyką”

1. Kwalifikacje personelu świadczącego usługi w danym zakresie

 Samodzielny pracownik naukowy, posiadający specjalizację z endokrynologii

 Specjalista endokrynolog - wskazany stopień naukowy

 Lekarze w trakcie specjalizacji z endokrynologii, pracujący pod kierunkiem specjalisty endokrynologa

 Inni specjaliści (interna, pediatria, chirurgia, ginekologia) o zainteresowaniach endokrynologicznych, pracujący pod kierunkiem specjalisty endokrynologa

 Doktorzy nauk medycznych z endokrynologii, będący w trakcie szkolenia specjalistycznego, pracujący pod kierunkiem specjalisty endokrynologa

 Pielęgniarka

2. Zakres schorzeń leczonych w jednostce danego typu (rozróżnienie na lecznictwo I i II poziomu referencyjnego znajduje się w załączniku I)

 choroby tarczycy  E00 –E07

 cukrzyca i inne choroby trzustki E10-E16

 choroby przytarczyc E20-E21

 przysadki i podwzgórza E22-E23

 nadnerczy E24-E27

 gonad E28-E30

 grasicy E32

 inne zaburzenia endokrynologiczne E34-E35

 niedożywienie E40-E46

 inne niedobory pokarmowe E50-E64

 otyłość E65-E68

 choroby metaboliczne E70-E90

 nowotwory C 73-C75

 inne N91, N95

 pacjenci po zabiegach chirurgicznych na gruczołach wydzielania wewnętrznego E89

3. Warunki lokalowe dla działalności jednostki

 Wg rozporządzenia DU.98.58.372 z dnia 23.04.1998r

4. Zakres konsultacji specjalistycznych zlecanych przez jednostkę

 chirurg

 kardiolog

 neurolog

 okulista

 laryngolog – foniatra

 ginekolog

 specjalista medycyny nuklearnej

 patomorfolog

 radiolog

 onkolog

 psychiatra

 chirurg szczękowy

5. Wymagane wyposażenie w aparaturę, warunki dostępu do badań

 Standardowe wyposażenie oddziału endokrynologicznego

 Pracownia hormonalna

 Pracownia izotopowa

 Pracownia RTG

 Aparat USG z głowicą liniową 5 lub 7.5 MHz do badań tarczycy

 Aparat USG z głowicą 3.5MHz do badań jamy brzusznej

 Aparat USG z głowicą endowaginalną

 Laboratorium analityczne

 Dostęp do tomografii komputerowej

 Dostęp do rezonansu magnetycznego

 Dostęp do densytometrii

 Dostęp do mammografii

 Dostęp do leczenia 131 J

6. Zakres procedur terapeutycznych wykonywanych (lub nabywanych) przez daną jednostkę

 USG tarczycy

 Biopsja tarczycy

 USG jamy brzusznej

 USG endowaginalne

 Pełna diagnostyka RTG

 Gastroskopia

 Kolonoskopia

 Bronchoskopia

7. Maksymalny czas oczekiwania na hospitalizację od wystawienia skierowania przez lekarza POZ:

 W trybie zwykłym - do 14 dni

 W trybie pilnym – do 7 dni

 W trybie natychmiastowym

8. Zakres produktu

Jednorazowe świadczenie medyczne udzielane w trybie stacjonarnym dla pacjentów w stanie dobrym lub dość dobrym, obejmujące intensywną diagnostykę specjalistyczną. Na produkt składa się:

 Badanie podmiotowe

 Badanie przedmiotowe

 Ocena wykonanych badań dodatkowych

 Procedura diagnostyczna (w tym również wysokospecjalistyczna)

 Ustalenie dalszego planu leczenia

 Wypis i zalecenia

 Dokonanie wpisu do dokumentacji medycznej

 Kontynuacja leczenia w trybie ambulatoryjnym

9. Zakres badań diagnostycznych rutynowo zlecanych dla ustalenia rozpoznania i/lub monitorowania przebiegu leczenia

Procedury diagnostyczno – terapeutyczne stosowane w endokrynologii wymienione zastały w załączniku II z przyporządkowaniem do poszczególnych poziomów referencyjności

10. Minimalne doświadczenie personelu w wykonywaniu procedur określonego typu

 Specjalista endokrynolog

11. Czas hospitalizacji

 Do 3 dni

H. Charakterystyka produktu „Hospitalizacja diagnostyczno – terapeutyczna”

1. Kwalifikacje personelu świadczącego usługi w danym zakresie

 Samodzielny pracownik naukowy, posiadający specjalizację z endokrynologii

 Specjalista endokrynolog - wskazany stopień naukowy

 Lekarze w trakcie specjalizacji z endokrynologii, pracujący pod kierunkiem specjalisty endokrynologa

 Inni specjaliści (interna, pediatria, chirurgia, ginekologia) o zainteresowaniach endokrynologicznych, pracujący pod kierunkiem specjalisty endokrynologa

 Doktorzy nauk medycznych z endokrynologii, będący w trakcie szkolenia specjalistycznego, pracujący pod kierunkiem specjalisty endokrynologa

 Pielęgniarka

2. Zakres schorzeń leczonych w jednostce danego typu (rozróżnienie na lecznictwo I i II poziomu referencyjnego znajduje się w załączniku I)

 choroby tarczycy  E00 –E07

 cukrzyca i inne choroby trzustki E10-E16

 choroby przytarczyc E20-E21

 przysadki i podwzgórza E22-E23

 nadnerczy E24-E27

 gonad E28-E30

 grasicy E32

 inne zaburzenia endokrynologiczne E34-E35

 niedożywienie E40-E46

 inne niedobory pokarmowe E50-E64

 otyłość E65-E68

 choroby metaboliczne E70-E90

 nowotwory C 73-C75

 inne N91, N95

 pacjenci po zabiegach chirurgicznych na gruczołach wydzielania wewnętrznego E89

3. Warunki lokalowe dla działalności jednostki

 Wg rozporządzenia DU.98.58.372 z dnia 23.04.1998r

4. Zakres konsultacji specjalistycznych zlecanych przez jednostkę

 chirurg

 kardiolog

 neurolog

 okulista

 laryngolog – foniatra

 ginekolog

 specjalista medycyny nuklearnej

 patomorfolog

 radiolog

 onkolog

 psychiatra

 chirurg szczękowy

5. Wymagane wyposażenie w aparaturę, warunki dostępu do badań

 Standardowe wyposażenie oddziału endokrynologicznego

 Pracownia hormonalna

 Pracownia izotopowa

 Pracownia RTG

 Aparat USG z głowicą liniową 5 lub 7.5 MHz do badań tarczycy

 Aparat USG z głowicą 3.5MHz do badań jamy brzusznej

 Aparat USG z głowicą endowaginalną

 Laboratorium analityczne

 Dostęp do tomografii komputerowej

 Dostęp do rezonansu magnetycznego

 Dostęp do densytometrii

 Dostęp do mammografii

 Dostęp do leczenia 131 J

6. Zakres procedur terapeutycznych wykonywanych (lub nabywanych) przez daną jednostkę

 USG tarczycy

 Biopsja tarczycy

 USG jamy brzusznej

 USG endowaginalne

 Pełna diagnostyka RTG

 Gastroskopia

 Kolonoskopia

 Bronchoskopia

7. Maksymalny czas oczekiwania na konsultację od wystawienia skierowania przez lekarza POZ:

 W trybie zwykłym - do 14 dni

 W trybie pilnym – do 7 dni

 W trybie natychmiastowym

8. Zakres produktu

Jednorazowe świadczenie medyczne udzielane w trybie stacjonarnym, obejmujące wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczno – terapeutyczne, w tym kontrolę skuteczności wdrożonego leczenia lub przygotowanie pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego diagnostykę. Na produkt składa się:

 Badanie podmiotowe

 Badanie przedmiotowe

 Ocena wykonanych badań dodatkowych

 Procedura diagnostyczna (w tym również wysokospecjalistyczna)

 Ustalenie dalszego planu leczenia

 Wdrożenie i kontrola leczenia ew. przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego

 Wypis i zalecenia

 Dokonanie wpisu do dokumentacji medycznej

 Kontynuacja leczenia w trybie ambulatoryjnym

9. Zakres badań diagnostycznych rutynowo zlecanych dla ustalenia rozpoznania i/lub monitorowania przebiegu leczenia

             Procedury diagnostyczno – terapeutyczne stosowane w endokrynologii wymienione zastały w załączniku II z przyporządkowaniem do poszczególnych poziomów referencyjności

10. Minimalne doświadczenie personelu w wykonywaniu procedur określonego typu

 Specjalista endokrynolog

11. Czas hospitalizacji

 Ponad  3 dni

 

Linki ] Ksiazki ] Dla pacjentow ] Wydarzenia ] [ Standardy ]


stat4u
Ostatnio zmodyfikowano: Tuesday, 19 February 2002
Te stronę obejrzało Hit Counter gości.
Wszystkie prawa zastrzeżone: © 1998-2002 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Oddział Śląski