Make your own free website on Tripod.com
Logo PTE

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Oddział Śląski


underconstr.gif (771 bytes) 

Do góry

Sprawozdanie z X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

Organizatorem tegorocznego,  jubileuszowego Sympozjum była pani prof. dr hab. Hanna Dziatkowiak wraz z zespołem pracowników Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ. Odbył się on  w dniach 1 - 3 czerwca w Zakopanem-Kościelisku.

Pierwsza z sesji poświęcona została fizjologii i zaburzeniom wzrastania. Ciekawy wykład p.t. „Dziecko polskie pod koniec XX wieku: kierunek zmian” wygłosił prof. dr hab. Marian Krawczyński. Zwrócił w nim uwagę na utrzymywanie się u dzieci polskich akceleracji wzrostu. Podkreślił jednak, że wiąże się to ze spadkiem sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. W niektórych środowiskach obserwuje się również tendencje deceleracji dojrzewania. Kierunek i tempo zmian są modyfikowane wpływem czynników społeczno-środowiskowych. Prof. dr hab. Tomasz Romer przedstawił najnowsze dane dotyczące czynników uwalniających hormon wzrostu (GH). Mówił, między innymi, o zidentyfikowaniu w przysadce i podwzgórzu specyficznego receptora, którego aktywacja pobudza uwalnianie  GH. Receptor ten nie jest pobudzany przez GHRH i wykrycie jego endogennego liganda będzie ważnym krokiem w poznaniu procesu wzrastania.

Kolejne ustne doniesienia dotyczyły zaburzeń wzrastania. Ciekawe, długoletnie obserwacje przeprowadzone w Klinice Endokrynologii Dziecięcej CZD u pacjentek z zespołem Turnera leczonych hormonem wzrostu wskazują na brak wpływu subklinicznej niedoczynności tarczycy na odpowiedź wzrostową. Jest to nowy pogląd, kontrowersyjny do powszechnie uznawanego.

W sesjach plakatowych wybrane prace zostały krótko omówione na sali obrad, a pozostałe zostały przedstawione przy plakatach. Wiele prac było przy tym żywo dyskutowanych. 

Następnego dnia zarówno wykład plenarny jak i poszczególne prezentacje poświęcone były zagadnieniom tyreologicznym. Sesja prowadzona była przez zespół ekspertów w składzie: prof. Korman, prof. J. Bręborowicz, prof. B. Jarząb, prof. A. Kulig, prof. Lewiński, doc. L. Pomorski. prof. S. Sporny i prof. M. Rybakowa. Dyskutowano nad kryteriami histopatologicznymi nowotworów tarczycy oraz terapią raka tarczycy u dziewcząt. W czasie konferencji okrągłego stołu zostały przedstawione i przedyskutowane przypadki dzieci z guzkami i rakiem tarczycy sprawiające trudności diagnostyczne. Konferencję podsumował prof. dr hab. Andrzej Lewiński

Kolejna sesja poświęcona była zaburzeniom gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozpoczął ją prof. F. Kokot, jak zwykle bardzo ciekawie  przedstawiając nowe aspekty patofizjologiczne metabolizmu wapnia i fosforu. Uzupełnieniem tego wykładu było omówienie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu genetycznie uwarunkowanych zaburzeń przemiany wapniowo-fosforanowej przez prof. E. Pronicką z CZD.

Zaproszony gość dr D.G. Rogers z USA zapoznał słuchaczy z możliwością leczenia hyperkalcemii poprzez dożylne podawanie kwasu pamidronowego. Strategię postępowania przedstawił poprzez prezentację leczenia noworodka, u którego hiperkalcemia spowodowana była rozległą martwicą podskórnej tkanki tłuszczowej. W tej samej sesji prof. H. Dziatkowiak i wsp. w oparciu o własne badania sygnalizowali fakt zmniejszonej gęstości mineralnej kośćca u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki. Terapia hormonem wzrostu wpływa korzystnie na mineralizację kośćca lecz dzieci te powinny być równocześnie zachęcane do zwiększenia aktywności fizycznej oraz spożywania diety bogatowapniowej.

W trzecim dniu obrad doskonały wykład na temat diagnostyki i terapii  nadmiernego owłosienia u dziewcząt wygłosiła prof. L. Ibanez z Hiszpanii. Jest to temat stale dyskutowany, gdyż nadal brak jest możliwości efektywnego leczenia tej patologii, będącej częsta przyczyną konsultacji endokrynologicznej.

Prof. K. Kula porwał i rozbawił słuchaczy swoją prezentacją dotyczącą zaburzeń organogenezy jądra i obwodowego działania steroidów płciowych. Dowiedzieliśmy się z niej, między innymi, o tym jak skomplikowane życie płciowe prowadzą hieny. Pozostałe prezentacje ustne poświęcone były również zaburzeniom różnicowania i dojrzewania płciowego.

Zjazd odbywał się w pięknym otoczeniu Tatr, które prezentowały się okazale przy słonecznej i ciepłej pogodzie. Na spotkaniu towarzyskim wszystkich zachwycili państwo prof. Dziatkowiakowie, którzy wystąpili w góralskich strojach. Ambicją każdego uczestnika zjazdu było  przywiezienie do domu zdjęcia z ta wspaniałą góralską parą. Kolację umilał nam grą i śpiewem lokalny zespół folklorystyczny, a zabawa taneczna trwała do późnych godzin nocnych. Następny wieczór spędziliśmy z kolei w Teatrze im. Witkiewicza oglądając świetnie wystawioną  „Kurkę wodną”. 

Chociaż było to Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych zauważyłam, że wzięło w nim udział również wielu „dorosłych” endokrynologów. Wynika z tego, że tematyki endokrynologii nie należy do końca ujmować w ramy wieku, i że endokrynologia wieku rozwojowego może być ciekawa nie tylko dla pediatrów.

Biuletyn Informacyjny Oddziału Krakowskiego

 W maju 2000 ukazał się "Biuletyn Informacyjny Oddziału Krakowskiego" PTE, Ciekawie opracowany, zawiera dwa artykuły problemowe: 

bullet"Hormon wzrostu a estrogeny" (Krzysiek J. i wsp.) 

oraz 

bullet"Stosowanie ludzkiego rekombinowanego hormonu wzrostu u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu" (Wiśniewski A.), 

a także informacje dla członków PTE, dotyczące nadchodzących zjazdów krajowych i zagranicznych. Biuletyn współfinansuje firma Ferring.

Kurs "Postępy endokrynologii" w Juracie

Od 8 do 10 czerwca w Juracie, we wspaniałej nadmorskiej scenerii, odbywał się kurs "Endokrynologia 2000 -- Medycyna oparta na dowodach". Kierownikiem naukowym kursu był prof. Stefan Zgliczyński (Klinika Endokrynologii CMKP).

W czasie kursu odbyły się warsztaty "Praktyczne aspekty menopauzy",a także przedstawiono szereg referatów dotyczących problemów współczesnej endokrynologii. 

Konferencja "Rak tarczycy" Szczyrk 2000

II Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" odbędzie się w dniach 10-13 grudnia w hotelu "Orle Gniazdo" w Szczyrku.

Celem głównym Konferencji jest przedstawienie rozwoju wiedzy, jaki dokonał się w okresie ostatnich pięciu lat. Zgłoszone doniesienia oryginalne oraz referaty zaproszonych gości pozwolą na ocenę postępu w tej dziedzinie i stworzą podstawy do ponownej oceny konsensusu, jaki został wypracowany 5 lat temu, w czasie I konferencji. 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Wezmą w niej udział specjaliści z wszystkich dziedzin medycyny, zajmujący się rakiem tarczycy, w tym endokrynolodzy, chirurdzy, patolodzy, medycy nuklearni, radioterapeuci, epidemiolodzy, biolodzy, fizycy i wszyscy zainteresowani. 

Konferencja naukowa odbędzie się w dniach 11-12 grudnia, a w niedzielę 10 grudnia zostanie poprzedzona kursami wprowadzającymi. Uczestnicy kursów będą mogli wziąć udział w teście sprawdzającym. W ostatnim dniu Konferencji, 13 grudnia w środę, jest planowane podsumowanie konferencji i dyskusja nad nową wersją rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia raka tarczycy. 

 

Biuletyny ] [ Nowości ]


stat4u
Ostatnio zmodyfikowano: Tuesday, 19 February 2002
Te stronę obejrzało Hit Counter gości.
Wszystkie prawa zastrzeżone: © 1998-2002 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Oddział Śląski